Stadgar

Stadgar för JetaLasses MC

Första datum när stadgarna infördes: 12-01-01
Senaste revidering: 2014-02-01.


§ 1 Mål och medel
JetaLasses MultiClub är en kamratlig och partipolitisk obunden förening av aktiva utelivspersoner och andra intresserade av friskluftsysslor.
Klubben har till ändamål att främja motionärens intresse samt tillvarata medlemmarnas intressen i olika Multi-frågor samt andra intressen.
Klubben skall inom sitt arbete taga speciell hänsyn till trafiksäkerhetsutbildning och nykterhet.
JetaLasses Multi-Club skall samverka inom Västra Blekinge samt nordöstra Skåne i huvudsak, med Sölvesborg som centralort.
Det möter inget hinder om medlem kommer från andra delar av Sverige eller övriga världen.


§ 2 Medlemskap
Man kan bli aktiv medlem även om man är ansluten till en annan klubb med samma inriktning. Dock icke som styrelsemedlem i annan klubb.
Klubben har bara Fullvärdiga Medlemmar.
Det är de erlagt full avgift för innevarande år.
Medlem behåller sitt medlemsnummer för alltid och detta ska åberopas vid återinträde i klubben efter paus i medlemsskapet
Medlemsåret har brytpunkt på nyårsdagen

Betalande medlem har rösträtt.
Som medlem medger man en registrering på klubbens hemsida www.jlmc.n.nu
under rubriken ”Medlemmar”, vilket är lösenordsskyddat.

Lösenordet byts varje år innan den första mars


Supporter kan vara t e x ett företag som vill visa sig på vår hemsida.
Avgiften bestäms av ledningsgruppen i varje enskilt fall.

Årsmötet kan välja särskilt förtjänt person till hedersmedlem under ett år.
Hedersmedlem räknas som aktiv medlem.

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestämds av ordinarie årsmöte.
Medlemsperioden är kalenderår.

Medlemsavgift som betalas 1 oktober av ny eller nygammal* medlem gäller innevarande och nästa medlemsperiod

*Med nygammal avses tidigare medlem som gjort uppehåll i medlemskapet dvs. ej betalt medlemsavgift innevarande medlemsperiod§ 4 Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december

§ 5 Revision
Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer.
Revisorer kan väljas internt inom klubben, anlitas externt eller kombineras.
Dessa utses av årsmötet för en tid av ett år.
Räkenskaperna skall vara avslutade innan årsmötet som hålls i början av året.§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av februari månad.
På detta möte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Val av sekreterare att föra protokoll för årsmötet.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Årsberättelse samt kassaberättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande på ett år.
10. Val av för ena året sekreterare(tillika vice ordförande) på två år

samt för andra året kassör (tillika vice sekreterare) på två år.
11.Varje år val av en ledamot på två år.
12.Val av tre suppleanter på ett år.
13 Val av två revisorer.
14. Val av valberedning på ett år bestående av minst två aktiva medlemmar.
15. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
16. Övriga frågor, som enligt § 8 stadgeenligt skall behandlas.


§ 7 Kallelse
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall skriftligen eller via e-post, sms, utsändas till varje medlem minst 30 dagar före mötet samt läggas ut på hemsidan minst 30 dagar före mötet.

§ 8 Motioner
Fråga, som önskas behandlas på årsmöte och annat allmänt möte, skall för att kunna upptagas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§ 9 Extra årsmöte
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till extra årsmöte och skall kalla till sådant möte när 2/3 av klubbens aktiva medlemmar därom gjort framställning, skriftlig . I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§ 10 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmöte och skall minst 10 dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Ändringarna av stadgarna börjar gälla en månad efter mötet.

§ 11 Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte och ordinarie månadsmöte med en röst vardera äga närvarande aktiva medlemmar som erlagt fastställd årsavgift. Medlemmen kan betala medlemsavgiften före mötet. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Aktiv medlem som ej infinner sig på utlyst årsmöte eller ordinarie månadsmöte äger ej rätt att framföra klagomål mot beslut fattade på detta möte.

§ 12 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en ledningsgrupp som består av ordförande och högst 4 övriga ledamöter. Till styrelse får endast väljas aktiva medlemmar. Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga ledamöter på två år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt erforderliga arbetsorgan. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutför då minst 3 ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

§ 13 Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att.
1. Organisera och leda verksamheten i enlighet med dessa stadgar samt beslut tagna på möte och hålla sammanträden mm.
2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på möten.
4. Avge verksamhetsberättelse och kassaberättelse.
5. Föra protokoll.
6. Firmatecknare för föreningen är ordförande.
Ordförande är kontotecknare för in- och utbetalningar.§ 14 Medlems skyldigheter
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.
Ifall inte stadgarna efterföljs sker uteslutning vid årsmöte.
Medlem får inte delge lösenordskrävande uppgifter på hemsidan
till utomstående personer.
Om en medlem bryter mot lag och ordning som kan skada föreningens trovärdighet kan han/hon uteslutas vid ett årsmöte.
Medlem får inte lämna ut lösenordet till hemsidan till utomstående personer.

Medlem som inte vill fortsätta sitt medlemskap i klubben, skall skriftligen meddela styrelsen, samt bifoga medlemskortet. Avgående medlem under verksamhetsåret har skyldighet att hemlighålla lösenordet till hemsidan under den kvarvarande medlemsperioden.


§ 15 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fordras, att minst 2/3 av klubbens aktiva närvarande medlemmar på två på varandra följande årsmöten godkänner förslaget.
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härur fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning.


JetaLasses Multi-Club